JŠ Progres akreditované centrum pre:

                       

       

Príprava na maturitu

Cieľom nového modelu maturitnej skúšky z Nj je zosúladenie požiadaviek na jazykové vedomosti a rečové zručnosti žiakov, zjednotenie kritérií hodnotenia jazykovej kompetencie žiakov a dosiahnutie objektivity maturitnej skúšky. Nový typ maturitnej skúšky umožní žiakom študovať doma aj v zahraničí.

Cieľová skupina a požiadavky:
Kurz je určený pre študentov 4.ročnika SŠ. V ovládaní cudzieho jazyka na MS sa rozlišujú dve úrovne:

B. Základná úroveň B1 – Žiak:

 1. rozumie informáciám o známych veciach, s ktorými sa pravidelne stretáva v práci, v škole, vo voľnom čase, atď.
 2. vie správne reagovať v situáciách, ktoré môžu nastať pri cestovaní v krajinách, kde sa hovorí Aj alebo Nj.
 3. vie vytvoriť jednoduchý súvislý prejav na témy z každodenného života a z oblasti svojho záujmu
 4. dokáže popísať zážitky a udalosti, nádeje a túžby a stručne zdôvodniť a vysvetliť svoje názory a plány.

A. Vyššia úroveň B2 – Žiak:

 1. rozumie hlavnej myšlienke a podstatným informáciám náročnejších textov s konkrétnou i abstraktnou tematikou, vrátane odbornej diskusie
 2. dokáže sa dorozumieť plynule a spontánne na témy z každodenného života a z oblasti svojho profesijného záujmu
 3. dokáže viesť bežný dialóg s tým, ktorého materinským jazykom je angličtina alebo nemčina
 4. vie zostaviť rozsiahlejší súvislý prejav na témy z každodenného života a z oblasti svojho profesijného záujmu, vysvetliť stanovisko k aktuálnym problémom a uviesť výhody a nevýhody rôznych alternatív

Charakteristika novej koncepcie maturitnej skúšky z cudzieho jazyka
Maturitná skúška v danom predmete pozostáva z 2 častí, internej a externej. Externá časť pozostáva z písomného testu. Interná časť sa skladá z ústnej skúšky.

Externá skúška pozostáva zo štyroch častí:

 1. Počúvanie s porozumením
 2. Používanie gramatiky, syntaxu a lexiky
 3. Čítanie s porozumením
 4. Písanie na určenú tému (súkromný alebo kratší úradný list, úvahu, príbeh, opísať osobu, predmet alebo udalosť) Organizácia a priebeh výučby

Kurz V JŠ Progres bude zameraný na precvičovanie všetkých jazykových zručností. Kurz budú viesť kvalifikované lektorky, ktoré absolvovali metodické školenia a sú podrobne oboznámené s novou koncepciou maturitnej skúšky. Príprava na internú časť maturitnej skúšky sa bude sústreďovať na precvičenie gramatických javov, počúvanie a čítanie s porozumením ako aj nácvik a opravu písaných textov.

K lepšiemu zvládnutiu maturitnej skúšky pomôže nácvik a oprava testov, určených pre tento typ skúšky.

Príprava na externú časť maturitnej skúšky sa bude zameriavať na rozvoj konverzácie v nemeckom jazyku, úlohové hry, simulácie, opis a porovnávanie obrázkov.

Podmienky zaradenia do kurzu
Na základe toho, pre ktorú úroveň maturitnej skúšky sa študenti rozhodli, budú zaradení na prípravu vyššej alebo nižšej úrovne. Ďalšou podmienkou je vypísanie záväznej prihlášky a úhrada školného za kurz.

Frekvencia výučby:
2×2 hodiny týždenne

Cena kurzu:
129,00 € (poplatok zahŕňa 66 vyučovacích ho­dín)

anglický jazyk pre deti

Detská jazyková škola

Naučiť sa dobre cudzí jazyk v inom cudzojazyčnom prostredí trvá niekoľko rokov. Preto je optimálne začať s jeho výučbou čo najskôr, keď dieťa ešte nevníma jazyk ako bariéru, ale ako jeden z možných spôsobov dorozumievania sa. Hlavnou vyučovacou metódou je učenie sa hrou, na základe čoho vyučovanie prebieha v spontánnych, ale aj simulovaných hraných situáciách.

anglický jazyk pre dospelých

Anglický jazyk pre mládež a dospelých

konverzačné kurzy
konverzačné kurzy
obchodná angličtina

- štúdium všeobecného jazyka
- rozvíjanie jazykových schopností
- polointenzívne v popoludňajších hodinách
- vyučujeme medzinárodnou metódou TEFL
- používame najmodernejšie učebnice
- od 3.ročníka so zahraničným lektorom
- kvalifikovaní, skúsení lektori
- profesionálny prístup