JŠ Progres akreditované centrum pre:

                       

       

Firemné kurzy

Firemné kurzy sú organizované JŠ Progres v spolupráci s objednávateľoom na základe dohodnutých zmluvných podmienok o koncepcii jazykového vzdelávania.

Cieľová skupina – zamestnanci:

Skupinový kurz
Obsah a ciele kurzu vychádzajú zo vstupného testovania budúcich účastníkov kurzov, na základe ktorého sú rozdelení do jednotlivých skupín. Po konzultácii s manažmentom zvolíme koncepciu jazykového vzdelávania z hľadiska požiadaviek a potrieb zamestnávateľa. Podľa dohodnutého počtu vyučovacích hodín a tematického zamerania kurzov vypracujeme program jazykového vzdelávania, frekvenciu kurzov a časový harmonogram výučby. Tematicky môže byť kurz zameraný na všeobecný alebo odborný jazyk.Počas kurzu vykonávame priebežné testovanie zamerané na overenie získaných jazykových vedomostí.

Cieľová skupina – manažment:

Individuálny kurz
Obsah a ciele kurzu sú koncipované v súlade s jazykovou úrovňou a potrebami manažmentu. Podľa požiadaviek zvolíme všeobecný alebo odborný jazyk, so slovenským alebo zahraničným lektorom. Na základe týchto kritérií JŠ Progres vypracuje individuálny študijný plán.

Organizácia výučby:
Výučba prebieha v priestoroch JŠ Progres alebo firiem, ak spĺňajú podmienky, v ktorých môže byť výučba organizovaná.

Platobné podmienky:
Možnosť platby mesačne na základe evidencie odučených hodín.

Cena za 1 vyučovaciu hodinu:
od 11,95 € (slovenský lektor)
od 16,95 € (zahraničný lektor)

anglický jazyk pre deti

Detská jazyková škola

Naučiť sa dobre cudzí jazyk v inom cudzojazyčnom prostredí trvá niekoľko rokov. Preto je optimálne začať s jeho výučbou čo najskôr, keď dieťa ešte nevníma jazyk ako bariéru, ale ako jeden z možných spôsobov dorozumievania sa. Hlavnou vyučovacou metódou je učenie sa hrou, na základe čoho vyučovanie prebieha v spontánnych, ale aj simulovaných hraných situáciách.

anglický jazyk pre dospelých

Anglický jazyk pre mládež a dospelých

konverzačné kurzy
konverzačné kurzy
obchodná angličtina

- štúdium všeobecného jazyka
- rozvíjanie jazykových schopností
- polointenzívne v popoludňajších hodinách
- vyučujeme medzinárodnou metódou TEFL
- používame najmodernejšie učebnice
- od 3.ročníka so zahraničným lektorom
- kvalifikovaní, skúsení lektori
- profesionálny prístup