JŠ Progres akreditované centrum pre:

                       

       

Angličtina pre žiakov ZŠ

Naučiť sa dobre cudzí jazyk v inom cudzojazyčnom prostredí trvá niekoľko rokov. Preto je optimálne začať s jeho výučbou čo najskôr, keď dieťa ešte nevníma jazyk ako bariéru, ale ako jeden z možných spôsobov dorozumievania sa. V priebehu 18 rokov sa nám podarilo vybudovať kvalitnú detskú jazykovú školu, v ktorej naše deti vyučujú skúsení slovenskí, ako aj zahraniční anglicky hovoriaci lektori. JŠ Progres má vypracované vlastné učebné plány a metódy výučby detí. Naše skúsenosti z praxe nám ich umožňujú neustále vylepšovať a modernizovať.

Cieľová skupina: Štandardné kurzy anglického jazyka sú určené pre žiakov ZŠ od 6 do 15 rokov, pre úplných začiatočníkov aj pokročilých.

Zaradenie do vedomostného stupňa: Záujemcovia o štúdium sú zaraďovaní do príslušných vedomostných stupňov na základe výsledku vstupného testu a veku. Detská jazyková škola má 8. vedomostných stupňov. Bezplatný vstupný test je povinný pre všetkých žiakov, nevzťahuje sa len na úplných začiatočníkov.

Výhody štúdia v JŠ Progres:

 • využívame zážitkovú formu vyučovania
 • vyučujeme z najnovších učebníc, ktoré sa nepoužívajú v základných školách
 • učebnice sú špecifikované podľa veku a jazykovej úrovne
 • vytvárame motivujúce autentické cudzojazyčné prostredie
 • využívame rozmanité činnosti a metódy výučby
 • učíme sa hravou metódou, súťažíme, pracujeme s jazykovými programami
 • komunikujeme spontánne, bez jazykovej bariéry a stresu
 • rozvíjame všetky jazykové zručnosti (rozprávanie, písanie, čítanie a počúvanie)
 • objektívne hodnotíme vedomosti – testujeme, ale neklasifikujeme
 • malý počet detí v skupine umožňuje lepší rozvoj konverzácie v cudzom jazyku
 • kombinácia výučby so slovenskými a zahraničnými lektormi v pokročilých skupinách
Mladší školský vek
1. ročník ZŠ prípravný kurz Aj, špeciálny audio-orálny program
2. - 3. ročník ZŠ Aj pre začiatočníkov
2. - 3. ročník ZŠ Aj pre mierne pokročilých
3. - 4. ročník ZŠ Aj pre pokročilých
Starší školský vek
5. - 6. ročník ZŠ Aj pre pokročilých
5. - 6. ročník ZŠ Aj pre pokročilých
6. - 7. ročník ZŠ Aj pre pokročilých
8. - 9. ročník ZŠ Aj pre pokročilých

Ukončenie kurzov:
Celoročné kurzy sú ukončené záverečným postupovým testom a obdržaním certifikátu jazykovej školy o ukončení daného ročníka. Postup do vyššieho ročníka je možný len na základe úspešného absolvovania záverečného testu . V prípade záujmu je možné kurzy ukončiť aj medzinárodnými certifikačnými skúškami pre deti. Registrácia prebieha 8 týždňov pred ukončením školského roka. Medzinárodné certifikačné skúšky sú dobrovoľné a nie sú podmienkou ďalšieho pokračovania v štúdiu v JŠ Progres.

Rozvrh výučby:
1.smena 14.00 – 15.00 hod
2.smena 15.05 – 16.05 hod

Frekvencia výučby: dvakrát týždenne po 45 minút 6 – 7 rokov dvakrát týždenne po 60 minút od 7 rokov

Cena štandardného kurzu: 98,00 € / 1.školský polrok (poplatok zahŕňa 32 hodín v trvaní 60 minút) 98,00 € / 2.školský polrok (poplatok zahŕňa 32 hodín v trvaní 60 minút)

Kurzy v MŠ

Prečo by deti s výučbou angličtiny mali začať už v predškolskom ve­ku?

 1. V tomto veku sa učia cudzí jazyk prirodzene a spontánne.
 2. Získavajú prirodzenú výslovnosť.
 3. Učia sa hravou formou bez uvedomovania si procesu učenia.
 4. Osvojujú si celé frázy bez toho, aby museli rozumieť každému slovu.
 5. Nemajú jazykovú bariéru.
 6. Myslia v cudzom jazyku.
 7. Získavajú slovnú zásobu, ktorá im neskôr uľahčí učenie gramatiky.
 8. Vytvárajú si pozitívny vzťah k jazyku, ktorý budú využívať počas života.
 9. Ich komunikácia je plynulejšia a suverénnejšia.
 10. Jednoduché domáce úlohy ich pripravia na systematické učenie v škole.

Cieľová skupina:
Deti predškolského veku od 4 do 6 rokov.

Prečo by ste si mali vybrať našu ponuku?

Máme niekoľkoročné skúsenosti v oblasti jazykového vzdelávania v MŠ. Jazyková škola Progres používa na výučbu angličtiny v MŠ učebnice z vydavateľstva Oxford University Press. Špeciálny audio – orálny program je určený pre deti, ktoré ešte nevedia písať a čítať. Učebnica má dva diely, pre začiatočníkov aj pokročilých, čo umožňuje začať s výučbou od 4.roku a pokračovať do 6.roku. Knihy obsahujú množstvo aktivít a tém, ktoré deti bavia. Rozumejú ich záujmom a hovoria ich jazykom. Kreslené príbehy ich povzbudzujú k rozprávaniu. Hlavnou vyučovacou metódou je učenie sa hrou, na základe čoho vyučovanie prebieha v spontánnych, ale aj simulovaných hraných situáciách. K tomu slúži audio nahrávka obsahujúca množstvo rečňovaniek a pesničiek. Pre usporiadanie učiva je charakteristická stúpajúca náročnosť a gradácia vedomostí. Lekcie zahŕňajú dostatočný priestor na komunikáciu. Malý počet detí v skupinách umožňuje rozvoj konverzácie v anglickom jazyku.

Aké sú ďalšie výhody, ktoré Vám JŠ Progres poskytuje?

 • Po absolvovaní kurzov v MŠ môžu deti od 1.ročníka ZŠ pokračovať v štúdiu Aj v JŠ Progres alebo ZŠ s rozšírenou výučbou cudzích jazykov.
 • Rodičia sú pravidelne informovaní o prebratom učive na nástenke.
 • Organizujeme otvorené hodiny pre rodičov, kde sa oboznámia s jazykovými vedomosťami detí.

Ukončenie kurzu:
Absolventi kurzu získajú po jeho ukončení certifikát Jazykovej školy Progres.

Organizácia výučby:
Kurzy prebiehajú 2 x týždenne v priestoroch MŠ v dopoludňajších alebo popoludňajších hodinách. Výučba je organizovaná v skupinách.

anglický jazyk pre deti

Detská jazyková škola

Naučiť sa dobre cudzí jazyk v inom cudzojazyčnom prostredí trvá niekoľko rokov. Preto je optimálne začať s jeho výučbou čo najskôr, keď dieťa ešte nevníma jazyk ako bariéru, ale ako jeden z možných spôsobov dorozumievania sa. Hlavnou vyučovacou metódou je učenie sa hrou, na základe čoho vyučovanie prebieha v spontánnych, ale aj simulovaných hraných situáciách.

anglický jazyk pre dospelých

Anglický jazyk pre mládež a dospelých

konverzačné kurzy
konverzačné kurzy
obchodná angličtina

- štúdium všeobecného jazyka
- rozvíjanie jazykových schopností
- polointenzívne v popoludňajších hodinách
- vyučujeme medzinárodnou metódou TEFL
- používame najmodernejšie učebnice
- od 3.ročníka so zahraničným lektorom
- kvalifikovaní, skúsení lektori
- profesionálny prístup